dimarts, 30 de març de 2010

PSC i CIU no signen una proposta de resolució sobre la defensa dels Drets Humans al Sàhara Occidental

El grups parlamentaris PSC CpC i CiU han rebutjat signar una proposta deresolució sobre la defensa dels Drets Humans al Sàhara Occidental, proposadaper l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara del Parlament deCatalunya. La proposta de resolució s’ha entrat per registre amb lessignatures d’ERC, PP, ICV-EUA i C’s i es debatrà pròximament a la Comissióde Cooperació, però per aprovar-se necessita el suport, almenys, de PSC oCiU.La situació gravíssima de situació dels drets humans al Sàhara Occidentalocupat pel Marroc està extensament documentada. Ignorar-la és un delicteètic, moral i contra la justícia i la humanitat. La proposta de resoluciódel Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a condemnarenèrgicament les violacions dels drets humans dels sahrauís portades a termeper l'exèrcit i la policia marroquins i demanar al Govern del Marroc quegaranteixi el respecte dels drets humans de la població. Un altre aspecteque contemplava la proposta de resolució és clau per garantir el respectedels drets humans: Demanar que la supervisió dels drets humans sigui partdel mandat de la Missió de Nacions Unides per al Referèndum del SàharaOccidental (MINURSO). Cal que aquesta petició de supervisió dels dretshumans sigui part del mandat de MINURSO i cal que arribi al secretarigeneral de l’ONU, abans que aquest mandat es revisi al mes d’abril.El cònsol del Marroc s’ha permès d’expressar públicament el seu desacord ambaquesta resolució, posant en evidència que algun grup polític li ha filtratla informació. Cosa que no ens estranya, quan el PSC-CpC té entre els seusdiputats Mohamed Chaib, que forma part del consell assessor reial de MohamedVIè.L’ACAPS – Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí - lamentem moltíssimque dues formacions polítiques tan importants com PSC-CpC i CiU, actuïn afavor del Marroc, de la força ocupant, il·legal i genocida. Des de moltsàmbits de la societat civil catalana es treballa a favor del poble sahrauí iper trobar una solució justa al conflicte, que passa per la celebració d’unreferèndum d’autodeterminació, lliure i just, d’acord amb les resolucions del’ONU.Els grups parlamentaris del PSC-CpC i CiU no han volgut signar aquestaproposta de resolució tan senzilla com innòcua. Quan allò que la major partde la població podem entendre i compartir fàcilment, que té a veure amb elsdrets humans, no és igualment entès i compartit per alguns partits, lapregunta que suscita és: Quins interessos tenen aquests partits al Marroc?